Algemene voorwaarden bij inschrijven en privacy beleid

Algemene voorwaarden bij inschrijven

Deelname aan cursussen bij WIJZERWORDEN.nl vindt plaats onder de volgende Algemene Voorwaarden

Deelname aan een cursus of opleiding bij WIJZERWORDEN.nl kan slechts nadat de cursist(e) zich akkoord heeft verklaard met deze Algemene Voorwaarden, die vooraf aan de kandidaat-cursist(e) schriftelijk bekend zijn gemaakt.

 1. Aanmelding kan uitsluitend via de website van www.wijzerworden.nl. Voor al onze cursussen geldt een bedenktermijn van tenminste 14 dagen (deze bedenktermijn geldt ook indien de deelnemer de cursus boekt en werkgever/bedrijf het cursusgeld betaalt. Indien het bedrijf het contract sluit geldt geen bedenktijd).
 2. WIJZERWORDEN.nl maakt gebruik van de mogelijkheid voor termijnbetalingen. Na aanmelding ontvangt u een factuur waarop het lesgeld, boekengeld en eventuele examengelden gefactureerd wordt. (externe examens worden niet gefactureerd).
 3. Bij de mogelijkheid om in termijnen te betalen, dient u zelf de termijnen over te maken volgens afspraak in de gewenste termijnen. Eerste termijn dient vóór aanvang van de opleiding te zijn voldaan. Eventuele herinnering- en aanmaningskosten bedragen minimaal € 15, – per keer.
 4. De cursist(e) krijgt een bevestiging per e-mail van de inschrijving. De uitnodiging/lesrooster worden voor aanvang van de eerste les, per e-mail toegestuurd.
 5. Mocht de cursus wegens onvoldoende aanmeldingen niet doorgaan, dan wordt de cursist(e) aangeboden deel te nemen in een andere groep, op een andere leslocatie of op een ander tijdstip, of eventueel, bij een ander, met WIJZERWORDEN.nl samenwerkend opleidingsinstituut. Indien er voor de betreffende cursist(e) geen passende oplossing kan worden gevonden, dan wordt het betaalde cursusgeld terugbetaald. In geval van overmacht betreffende ziekte/sterfte, etc. zullen wij ten allertijden met de cursist naar een oplossing zoeken.
 6. Er is een adequate klachtenprocedure beschikbaar, welke voorziet in een beroepsmogelijkheid bij een onafhankelijke derde. Dit alles wordt aangegeven in een protocol welke is aan te vragen bij de cursusleiding.
 7. De cursusleiding behoudt zich het recht voor om cursisten die drie of meer lessen per periode verzuimen of storend gedrag vertonen uit te sluiten van examens dan wel te weren uit de lessen. Dergelijke gevallen geven op geen enkele wijze recht op terugbetaling van (een gedeelte) van de lesgelden.
 8. Slechts in zeer uitzonderlijke gevallen, een dergelijke zaak uitsluitend ter beoordeling van de cursusleiding, zullen al betaalde cursusgelden gedeeltelijk worden terugbetaald, na een daartoe schriftelijk of per  e-mail verzonden en gemotiveerd verzoek van de cursist(e).
 9. Bij annulering (altijd schriftelijk indienen) voor aanvang van de cursus is 25% van het cursusgeld verschuldigd. Annulering nadat de cursus is begonnen is in principe niet mogelijk. Wel geldt dan Algemene Voorwaarde 8. Eventuele restitutie gaat in drie maanden na annulering, vakantieperiodes uitgezonderd.
 10. Bijzondere overeengekomen afspraken, die afwijken van deze Algemene Voorwaarden, zijn slechts geldig indien deze door WIJZERWORDEN.nl schriftelijk zijn bevestigd.
 11. Inzage in gemaakte toetsen van onze kantooropleidingen is mogelijk, vanwege organisatorische redenen wordt hiervoor kosten á € 27.50 bij aanvrager in rekening gebracht. Inzage kan tot 4 weken na het gemaakte examen op ons kantoor in Gemert.

Denkt u in aanmerking te komen voor een vrijstelling? Bespreekt dit dan met de cursusleiding alvorens het aanmelden van een opleiding. Na de start van de opleiding kunt u hier geen beroep meer op doen.

Privacy beleid (vanaf 25-5-2018)

 1. WIJZERWORDEN.NL (ookwel VAN DEN BOOM opleidingen) houdt zich aan Wet Bescherming Persoonsgegevens.
 2. Gegevens zoals, naam, adres, geboortedatum houden wij in ons bestand om uw behaalde diploma’s te bewaren en te bewaken. Dit gebeurt zowel digitaal als deels op papier/geprint. Papieren documenten met persoonsgegevens worden na 3 jaar vernietigt.
 3. Met het e-mailadres zullen we u op de hoogte houden van alle ontwikkelingen rondom WIJZERWORDEN.nl. Via deze nieuwsbrieven kunt u aangeven wel of geen mail te willen ontvangen. Dit kan door ons een e-mail te sturen en we zullen uw gegevens verwijderen uit ons bestand (mits u een diploma hebt behaald waarvoor we uw gegevens moeten bewaren).
 4. Met uw persoonsgegevens zullen wij zorgvuldig en integer omspringen en zeker niet delen of gebruiken voor andere doeleinden.
 5. Wij kunnen dit privacybeleid zo nu en dan wijzigen. Als wij wezenlijke veranderingen aanbrengen in dit beleid, zullen wij dat duidelijk kenbaar maken, zoals gepast onder de omstandigheden, bijvoorbeeld door u een e-mail te sturen. Wij zullen u vooraf in kennis stellen.